Instruktioner kring ångerrätt

1. Ångerrätt

På grund av kundens lagliga ångerrätt, resulterar ordern och Elfa Distrelecs godkännandet av den i ett preliminärt avtalsförhållande som fortfarande pågår. Du som kund kan ångra din avtalsförklaring inom sju 14 arbetsdagar – genom att använda ångerformuläret eller kommunicera på något annat sätt som tydliggör ditt beslut att ångra avtalet. Tidsfristen börjar från det att dessa instruktioner mottas i skriftlig form, dock inte innan godset levereras till kunden eller till en tredje part som kunden utsett. För att ångerfristen ska godkännas skall godset omgående återsändas till Elfa Distrelec AB eller till en person som Elfa Distrelec AB har gett behörighet att motta godset, och i samtliga fall inom den fastställda tidsperioden av sju 14 arbetsdagar. Om leveransen av varan sker i fler än en delsändning eller i delar börjar tidsfristen från då att den sista delsändningen eller den sista delen mottagits.

Ångerformuläret adresseras till:

Elfa Distrelec AB
Telefon: +46 8 580 941 002. Ångerättens följder

Vid fall av giltigt utnyttjande av ångerrätten skall tjänsterna (godset/betalningarna) som vardera part mottagit återsändas inom 14 arbetsdagar från den tid då det giltiga ångerbeslutet meddelas (se 5.1) och eventuella förmåner som har utnyttjats (t.ex. ränta) skall överlämnas. Elfa Distrelec AB är endast skyldigt att återbetala standardkostnaderna för leverans till kunden.

Om kunden är oförmögen eller endast delvis förmögen att återsända eller överlämna de mottagna tjänsterna och förmånerna (t.ex. användningsfördelar) eller endast i ett försämrat skick, är kunden skyldig att betala en ersättning för motsvarande förlorat värde. Kunden är endast skyldig att betala en ersättning för det förlorade värdet på grund av varans försämring och för utnyttjade fördelar när fördelarna eller försämringen orsakas genom bruk av varan bortom enbart test av egenskaper och funktioner. "Test av egenskaper och funktioner" avser att testa och prova respektive vara på ett sådant sätt som är möjligt och vanligen förekommer, exempelvis i en återförsäljares butik.

Varor som kan återsändas i förpackningen återsänds på vår risk. Om återsändning av godset inte är möjlig på grund av förpackningens vikt eller att den är skrymmande räcker det att kunden skickar en skriftlig förfrågan att organisera en återsändning till Elfa Distrelec AB inom sjudagarsperioden som påbörjas från tidpunkten då godset mottas. Kunden skall bära standardkostnaderna för återsändningen om godset kan återsändas per post.

När kunden har åberopat ångerrätten i enlighet med tidsfristen och de formella kraven, och varan har mottagits av Elfa Distrelec AB skall Elfa Distrelec AB återbetala betalningen inom sju 14 arbetsdagar.  

3. Undantag från ångerätten

Ångerrätten gäller inte för:

  • leveranser som specialtillverkades enligt kundens specifikationer eller uppenbarligen har modifierats för att passa kundens personliga krav, eller som inte lämpar sig för återsändning på grund av dess egenskaper, eller som snabbt förfaras, eller vars sista försäljningsdatum passerats.
  • leveranser av ljud- eller videoinspelningar eller programvara om databärarnas försegling har brutits av kunden.
  • leveranser av dagstidningar, tidskrifter och magasin, såvida inte kunden hävde avtalet per telefon.
  • leveranser med digitalt innehåll som inte tillhandahålls på en fysisk databärare, om verkställandet redan påbörjats med kundens föregående medgivande och kunden har bekräftat att detta innebär att kunden förlorar sin ångerrätt.

Innan återsändning av enheter med lagringsmedia (t.ex. hårddiskar, USB-minnen, mobiltelefoner, etc.) ber vi att följande instruktioner iakttas:

Du är huvudsakligen ansvarig för att skydda all data. Vi ber dig göra lämpliga säkerhetskopior eller radera personuppgifter som dessa innehåller. Det är särskilt viktigt när personuppgifter avseende tredje part lagras.

Om det inte är möjligt att radera dessa på grund av någon defekt ber vi dig att uttryckligen informera oss om att personuppgifter existerar. Vänligen ange detta på ett väl synligt sätt på retursedeln.

Slut på instruktioner kring ångerrätt.